მითითება: მომხმარებელთა ანალიზი, მოქმედი შეხედულებებით

დიდი მონაცემები აღარ არის სიახლე ბიზნესის სამყაროში. კომპანიების უმეტესობა თვლის, რომ მათზე დაყრდნობით მონაცემებს ატარებენ; ტექნოლოგიის ლიდერები ადგენენ მონაცემთა შეგროვების ინფრასტრუქტურას, ანალიტიკოსები ათვალიერებენ მონაცემებს, ხოლო მარკეტინგის და პროდუქტის მენეჯერები ცდილობენ ისწავლონ მონაცემებიდან. მიუხედავად უფრო მეტი მონაცემების შეგროვებისა და დამუშავების, როგორც არასდროს, კომპანიებს არ აქვთ მნიშვნელოვანი ცოდნა თავიანთი პროდუქტებისა და მათი მომხმარებლების შესახებ, რადგან ისინი არ იყენებენ სათანადო საშუალებებს მომხმარებლების მთელი მოგზაურობისთვის