ROAS აკრონიმები

ROAS

ROAS არის აბრევიატურა სარეკლამო ხარჯების დაბრუნება.

მარკეტინგის ძირითადი შესრულების ინდიკატორი, რომელიც ზომავს მიღებულ შემოსავალს რეკლამაში დახარჯულ ყოველ დოლარზე. ინვესტიციის უკუგების (ROI) მსგავსად, ROAS ზომავს ციფრულ ან ტრადიციულ რეკლამაში ჩადებული ფულის ROI-ს. ROAS შეიძლება შეფასდეს მთელი მარკეტინგის ბიუჯეტით, სარეკლამო ქსელით, კონკრეტული რეკლამებით, დამიზნებით, კამპანიებით, კრეატიულობით და სხვა.